Organizátor

Klub Bežcov Stropkov (ďalej len KBS) je od svojho vzniku v roku 2006 prirodzeným nástupcom jednotlivcov, spolkov, inštitúcií a združení, ktoré sa pred týmto obdobím podieľali na príprave a organizovaní cestného behu Stropkovská dvadsiatka, resp. Stropkovská dvadsaťpäťka. Medzi základné poslania tohto občianskeho združenia patrí teda zachovanie kontinuity v organizovaní najstaršieho bežeckého podujatia v regióne, ale tiež združovanie športovcov a organizátorov, ktorí majú záujem na celkovom rozvoji bežeckého hnutia v regióne i na celom Slovensku. Nemenej dôležitou úlohou je tiež archivácia a zber všetkých relevantných údajov dokresľujúcich minulosť a súčasnosť Stropkovskej dvadsiatky.