Orgány

1. Členská schôdza – najvyšší orgán KB

2. Výbor – výkonný orgán KB

- Predseda – Štefan Kmiť – štatutárny zástupca

- Hospodár – Martina Nováková – štatutárny zástupca

- Organizačný pracovník – Peter Novák

3. Kontrolná komisia –   –  kontrolór