Orgány

1. Členská schôdza – najvyšší orgán KB

2. Výbor – výkonný orgán KB

- Predseda – Jozef Kimák – štatutárny zástupca

- Hospodár – Lucia Marošová – štatutárny zástupca

- Organizačný pracovník – Peter Novák

3. Kontrolná komisia – Štefan Kmiť – kontrolór

                                    – Ján Polončák – kontrolór