Všeobecné podmienky a pravidlá

I. PODMIENKY ÚČASTI

1.) Podujatia Rusínska 100 a 66 sa môže zúčastniť iba osoba s minimálnym vekom 18 rokov (t.j. osoba, ktorá najneskôr deň pred štartom dovŕšila vek 18 rokov).

Osobe vo veku od 15 do 17 rokov bude štart umožnený len vo výnimočnom prípade a to po individuálnom posúdení. Taká osoba sa na prezentáciu dostaví spolu s rodičom / zákonným zástupcom, ktorý v prítomnosti organizátora podpíše súhlas so štartom neplnoletého účastníka na Rusínskej 100 alebo 66 a organizátor svojim podpisom na tom istom mieste odsúhlasí štart neplnoletej osoby.

2.) Podujatia Rusínska 100 a 66 sa môže zúčastniť iba osoba prihlásená prostredníctvom prihlasovacieho on-line formulára (nie je možné sa prihlásiť priamo na mieste štartu), ktorá bola zaradená do štartovnej listiny uverejnenej na webovej stránke www.stropkovska20.sk a uhradila štartovné.

3.) Účasť na podujatí Rusínska 100 a 66 je dobrovoľná a na vlastné riziko. Organizátori nezodpovedajú za škody vzniknuté účastníkom ani nimi spôsobené.

4.) Maximálny počet účastníkov Rusínska 100 je 100.

     Maximálny počet účastníkov Rusínska 66 je tiež 100.

5.) Storno účasti: Informáciu o stornovaní prihlášky na Rusínsku 100 a 66 je potrebné oznámiť prostredníctvom e-mailu na adresu organizator@stropkovska20.sk minimálne 14 dní pred konaním podujatia.

V prípade subjektívnych okolností znemožňujúcich štart, zaplatené štartovné sa vracia v plnej výške. Po tomto termíne si organizátor uplatňuje storno poplatok zodpovedajúci dátumu oznámenia neúčasti (13 až 8 dní pred štartom vo výške 50%, 7 až 3 dni pred štartom vo výške 75%, 2 až 0 dní pred štartom je storno poplatok vo výške 100%).

Zaplatené štartovné môže byť prenesené na iného účastníka. Toto treba organizátorovi taktiež oznámiť písomne prostredníctvom e-mailu na adresu organizator@stropkovska20.sk v stanovenej lehote 14 dní pred konaním podujatia.

V prípade vyššej moci /pandémia a i./ sa vráti všetkým účastníkom plná výška štartovného.

6.) Pred štartom je každý účastník povinný absolvovať prezentáciu na stanovenom mieste, kde dostane štartové číslo, itinerár, mapu trasy a ďalšie inštrukcie.

7.) Zľava na štartovnom:

 

II. POVINNÁ VÝSTROJ

1.) Každý účastník podujatia Rusínska 100 a 66 musí mať so sebou všetky položky povinného výstroja počas celého trvania podujatia (t.j. od štartu až do ukončenia účasti v cieli alebo na inom mieste na trase podujatia). V prípade zistenia chýbajúceho povinného výstroja nebude účastníkovi povolený štart.

2.) Súčasťou povinného výstroja je:

 • 1 ks izotermická fólia
 • občiansky preukaz
 • čelová lampa s náhradnými batériami, alebo náhradný zdroj svetla
 • nabitý a zapnutý mobilný telefón so SIM kartou, ktorej tel. číslo bolo uvedené v prihlasovacom formulári
 • reflexné pásky, alebo blikačka
 • fľaše resp. vodný vak s objemom minimálne 1 l
 • pohár alebo hrnček s objemom minimálne 1,5 dl (odporúčame skladací / plastový, akceptujeme aj fľašu so širokým hrdlom)
 • vrecko na odpad (napr. obaly z gélov, jedla, liekov a pod.).

3.) Kontrola povinného výstroja môže byť vykonaná pred štartom, ale aj počas podujatia na ktoromkoľvek mieste trasy organizátorom alebo ním povereným dobrovoľníkom.

 

III. PRIEBEH PODUJATIA

1.) Prezentácia účastníkov sa bude konať v piatok 25.08.2023 v telocvični ZŠ Konštantínová ul. Stropkov od 16:00 do 23:00 hod. a v sobotu 26.08.2023 do 6:00 hod.

2.) Štart Rusínskej 100 a 66 je spoločný – 26.08.2023 o 07:00 hod.

3.) Trasy Rusínskej 100 a 66 vedú po značených turistických chodníkoch a vlastnom značení.

4.) Nosenie výstroja bežca inou osobou je striktne zakázané!

5.) Osobná pomoc účastníkovi (napr. zo strany rodinných príslušníkov, priateľov, …) je tolerovaná iba na kontrolných stanovištiach a občerstvovacích staniciach.

6.) V záujme ochrany zdravia účastníkov majú prítomní zdravotníci v prípade zdravotných komplikácii, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť, zdravie alebo život účastníka, právo rozhodnúť o ukončení jeho účasti na pretekoch (alebo o jej prerušení na nevyhnutný čas). V takomto prípade je účastník povinný podriadiť sa tomuto rozhodnutiu.

7.) V prípade predčasného ukončenia účasti na podujatí mimo obsadeného kontrolného stanovišťa je účastník povinný informovať organizátora podujatia telefonicky alebo prostredníctvom SMS správy. V prípade nedostupného signálu na mieste tak účastník musí urobiť pri prvej možnej príležitosti. Kontaktné tel. číslo organizátora podujatia bude uvedené na štartovom čísle a v informačnom letáku.

8.) Účastník je povinný poskytnúť pomoc inému účastníkovi v núdzi!!!

9.) V prípade zistenia okolností, ktoré by ohrozovali život, alebo zdravie účastníkov na trase podujatia, je účastník povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť organizátorovi podujatia.

10.) Z dôvodu bezpečnosti účastníkov si organizátor podujatia vyhradzuje právo zmeny trasy, časových limitov kontrolných stanovíšť a programu podujatia alebo úplného zrušenia podujatia bez nároku na vrátenie štartovného.

 

IV. KONTROLNÉ STANOVIŠTIA NA TRASE, KONTROLA DODRŽIAVANIA TRASY, PENALIZÁCIA, DISKVALIFIKÁCIA, PROTEST

1.) Na trase podujatia budú umiestnené kontrolné stanovištia (obsadené organizátormi podujatia resp. nimi poverenými dobrovoľníkmi) na miestach, o ktorých sú účastníci informovaní prostredníctvom webovej stránky Rusínskej 100 a 66.

2.) Pred príchodom na každé kontrolné stanovište je účastník podujatia pre potreby kontroly povinný viditeľne umiestniť štartové číslo. Ku stanovišťu kontroly, ktoré je súčasťou občerstvovacej stanice účastník pristupuje ihneď pri príchode na kontrolné stanovište (občerstvovaciu stanicu), t.j. nie pri odchode z neho alebo až po občerstvení. V cieli zaznamenajú organizátori výsledný čas týmto istým spôsobom.

3.) Okrem hlavného časového limitu pre dokončenie celej trasy  Rusínskej 100 (29 hodín) sú na trase určené čiastkové limity na určených kontrolných stanovištiach. V prípade nedodržania časového limitu na jednom z týchto stanovíšť účasť na podujatí končí, účastník však môže pokračovať na trase mimo podujatie.

4.) Účastník, ktorý prejde všetkými kontrolnými stanovišťami s dodržaním ich časových limitov a dorazí do cieľa v určenom celkovom časovom limite 29 hodín, obdrží v cieli diplom ako potvrdenie o úspešnom absolvovaní Rusínskej 100 a 66.

5.) Jedna chýbajúca kontrola bude penalizovaná pripočítaním 3 hodín k celkovému času. V prípade, že celkový čas spolu s touto penalizáciou prekročí časový limit pre celú trasu, následkom je DNF – účastník podujatie nedokončil.

6.) Dve a viac chýbajúcich kontrol má za následok diskvalifikáciu účastníka – DSQ.

7.) Odmietnutie pomoci inému účastníkovi podujatia v prípade núdze, fyzická či slovná inzultácia alebo ohrozovanie organizátorov a dobrovoľníkov, odmietnutie kontroly povinnej výbavy, chýbajúca položka povinnej výbavy (čelová lampa, mobilný telefón, izotermická fólia, fľaše resp. vodný vak s obsahom minimálne 1 l) má za následok diskvalifikáciu účastníka – DSQ.

8.) Úmyselné skracovanie trasy, použitie dopravného prostriedku a akékoľvek iné spôsoby podvádzania majú za následok diskvalifikáciu a zároveň aj dištanc zo všetkých ďalších ročníkov.

9.) Penalizácia alebo diskvalifikácia bude uplatnená v mieste cieľa, zo zdrojov informácií kontrolných stanovíšť po konzultácií s organizátorom podujatia.

10.) Protest proti možným problémom v organizácii alebo priebehu podujatia bude možné podať v cieli najneskôr do 1 hodiny po skončení celkového časového limitu podujatia (t.j. do 27.08.2023, 13:00 hod.). Protest podáva účastník osobne u organizátora podujatia. Podmienkou podania protestu je uhradenie kaucie 20 EUR. V prípade uznania protestu organizátorom podujatia bude kaucia 20 EUR vrátená účastníkovi, v prípade neuznania protestu kaucia prepadá v prospech organizátora podujatia.


V. OCHRANA PRÍRODY

1.) Každý účastník podujatia si musí byť vedomý, že sa bude pohybovať aj v prostredí CHKO Východné Karpaty, na hranici územia s 5. stupňom ochrany a je povinný dodržiavať legislatívu SR, menovite Zákon č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny.

2.) Účastníci podujatia sa musia správať ohľaduplne k prírode, nesmú zbytočne vybočovať zo značených turistických chodníkov a ciest, ktorými trasa Rusínskej 100 a 66 prechádza.

3.) Účastníkom je prísne zakázané odhadzovať odpadky mimo organizátormi obsadené kontrolné stanovištia alebo verejné odpadové nádoby či kontajnery. Vedomé odhadzovanie odpadkov mimo organizátormi obsadené kontrolné stanovištia alebo verejné odpadové nádoby či kontajnery má za následok diskvalifikáciu účastníka – DSQ.


 

GENERAL TERMS AND CONDITIONS:

I. CONDITIONS OF PARTICIPATION

1.) Events Rusínska 100 and 66 can be attended only by a person with a minimum age of 18 (i.e., a person who has reached the age of 18 at the latest the day before the start).

A person aged 15 to 17 will be allowed to start only in exceptional cases, after individual assessment. Such a person will attend the presentation together with the parent / legal guardian, who in the presence of the organizer will sign the consent to the start of the underage participant at Rusínská 100 or 66 and the organizer will approve the start of the underage by signing at the same place.

2.) Events Rusínska 100 and 66 can be attended only by a person registered via the online registration form (it is not possible to register directly at the start site), who was included in the start list published on the website www.stropkovska20.sk and paid the entry fee.

3.) Participation in events Rusínska 100 and 66 is voluntary and at your own risk. The organizers are not responsible for damages incurred by the participants or caused by them.

4.) The maximum number of participants in Rusínska 100 is one hundred.

     The maximum number of participants in Rusínska 66 is one hundred, too.

5.) Cancellation of participation: Information on the cancellation of the application in Rusínska 100 and 66 must be announced by e-mail to organizator@stropkovska20.sk at least 14 days before the start of the event.

In case of subjective circumstances preventing the start, the paid entry fee is refunded in full. After this date, the organizer applies a cancellation fee corresponding to the date of notification of non-participation (13 to 8 days before the start – 50%, 7 to 3 days before the start – 75%, 2 to 0 days before the start is a cancellation fee of 100%). 

The paid entry fee can be transferred to another participant. This must also be notified to the organizer in writing via e-mail to the address organizator@stropkovska20.sk within a period of 14 days before the event.

In case of majeure circumstances (pandemic, etc.), the full amount of the entry fee will be returned to all participants.

6.) Before the start, each participant is obliged to complete the presentation at the given place, where they will receive the start number, itinerary, route map and other instructions.

7.) Discount on the startingfee

 

II. MANDATORY EQUIPMENT

1.) Each participant in the event Rusínska 100 and 66 must carry with them all items of mandatory equipment for the entire duration of the event (i.e., from the start to the end of participation in the finish line or at another place on the route of the event). In case of finding out that any mandatory equipment is missing, the participant will not be allowed to start.

2.) Mandatory equipment includes:

 • 1 piece of isothermal foil
 • ID card
 • headlamp with spare batteries or spare light source
 • charged and switched on mobile phone with SIM card, the phone of which the number was given in the application form
 • reflective tapes or flasher
 • bottles or water bag with a volume of at least 1 l
 • cup or mug with a volume of at least 1.5 dl (we recommend folding/plastic, we also accept a bottle with a wide neck)
 • waste bag (e.g., gels packages, food, medicines, etc.).

3.) The inspection of the mandatory equipment can be performed before the start, but also during the event at any point of the route by the organizer or a volunteer authorized by the organizer.


III. COURSE OF THE EVENT

1.) The presentation of the participants will take place on Friday, August 25., 2023, in the Elementary School, Konštantínova1751/64, Stropkov from 16:00 to 23:00 and on Saturday, August 26., 2023, to 6:00.

2.) Rusínska 100 and 66 start at the same time – August 26., 2023, at 07:00.

3.) Routes Rusínská 100 and 66 lead along marked hiking trails and their own markings. 

4.) Carrying the runner's equipment by another person is strictly forbidden.

5.) Personal assistance to the participant (e.g., by family members, friends …) is tolerated only at checkpoints and refreshment stations.

6.) In the interest of protecting the participants' health, in the case of health complications that could endanger the safety, health or life of the participant, the medical staff, present at the event, have the right to decide to terminate the competitor’s participation in the race (or to suspend it for the necessary time). In such a case, the participant is obliged to comply with this decision.

7.) In the case of premature termination of participation in the event outside the checkpoint with the members of the organizing team, the participant is obliged to inform the event organizer by phone or via SMS message. In case when/where the mobile network is not available, the subscriber must do so as soon as possible. The phone number of the event organizer will be stated on the start number and in the information leaflet.

8.) The participant is obliged to provide assistance to another participant in need!!!

9.) In case of finding out circumstances that would endanger the life or health of the participants on the route of the event, the participant is obliged to immediately notify the organizer of the event.

10.) For to the safety of the participants, the organizer of the event reserves the right to change the route, time limits of checkpoints and the program of the event or complete cancellation of the event without the right to a refund of the entry fee. 

 

IV. CHECKPOINTS, ROUTE COMPLIANCE CHECK, PENALTIES, DISQUALIFICATION, PROTEST

1.) On the route of the event, checkpoints (with the event organizers or volunteers authorized by them) will be located at places about which the participants are informed via the Rusínská 100 and 66 website.

2.) Prior to arrival at each checkpoint, each participant is obliged to visibly place the start number for checking purposes. The participant accesses the checkpoint, which is a part of the refreshment station, immediately upon arrival at the refreshment station, i.e., not when leaving it or just after refreshment. At the finish line, the organizers record the final time in the same way.

3.) In addition to the main time limit for the completion of the entire route of the Rusínska 100 (29 hours), partial limits are set on the route at designated checkpoints. In case of non-compliance with the time limit at any of these stations, participation in the event ends, but the participant can continue on the route outside the event.

4.) A participant who passes through all checkpoints in compliance with their time limits and arrives at the finish line within the specified total time limit of 29 hours, will receive a diploma at the finish line with confirmation of successful completion of Rusínska 100 or 66.

5.) One missing control check will be penalized by adding 3 hours to the total time. In the case that the total time together with this penalty exceeds the time limit for the entire route, the result is DNF – did not finish.

6.) Two or more missing control checks result in disqualification of the participant – DSQ.

7.) Refusal to assist another participant in case of emergency, physical or verbal insult or threat to organizers and volunteers, refusal to check mandatory equipment, missing item of mandatory equipment (headlamp, mobile phone, isothermal foil, bottles or water bag containing at least 1 l) results in disqualification of the participant – DSQ.

8.) Intentional shortening of the route, using of the means of transport and/or any other forms of cheating will result in disqualification and at the same time distances from all other years.

9.) Penalties or disqualifications will be applied at the finish line, coming from the information of the checkpoints after discussion with the organizer of the event. 

10.) It will be possible to file a protest against possible problems in the organization or course of the event at the finish line no later than 1 hour after the end of the total time limit of the event (i.e., by August 27., 2023, 13:00). The protest is submitted by the participant in person at the event organizer. The condition for filing a protest is the payment of a deposit of 20 EUR. If the protest is recognized by the event organizer, the deposit of 20 EUR will be returned to the participant. If the protest is not recognized, the deposit will be forfeited in favour of the event organizer.


V. NATURE PROTECTION

1.) Each participant of the event must be aware that she/he will go through the environment of the Protected Landscape Area of ​​the Eastern Carpathians, on the border of the territory with the 5th degree of protection and is obliged to comply with Slovak legislation, namely Act no. 543/2002 on nature and landscape protection.

2.) The participants of the event must behave respectfully to nature, they must not deviate unnecessarily from the marked tourist paths and roads through which the Rusínská 100 and 66 route passes.

3.) Participants are strictly forbidden to dispose of garbage outside the control posts occupied by the organizers or public waste container. Deliberate disposal of waste outside the control posts occupied by the organizers or public waste containers results in disqualification of the participant – DSQ.