Základné informácie

Klub bežcov Stropkov Vás pozýva na 2. ročník ultratrailového behu a diaľkového pochodu Rusínska 100 a 66 na území horného Zemplína a Šariša. Ste srdečne vítaní.

Rusínska 100 s dĺžkou 110 km s prevýšením 4275 m

Rusínska 66, skrátená forma s dĺžkou 73 km a prevýšením 2595 m

Termín:
26. – 27. august 2023

Prezentácia účastníkov:
ZŠ Konštantínova ul., Stropkov, v piatok od 16:00 do 23:00 hod. (telocvičňa)
v sobotu do 6:00 hod. (telocvičňa)

Miesto a čas štartu:
Námestie SNP, Stropkov o 7:00 hod. (spoločne pre R100 a R66)

Cieľ:
Telocvičňa ZŠ Konštantínova ul., Stropkov

Časový limit:
Pre R100 a R66 do 27.08.2023 12:00 hod. (29 hodín)

Nocľah:

Telocvičňa ZŠ Konštantínova ul. – vlastný spacák + karimatka

Povinná výbava:
• 1 ks izotermická fólia
• Čelová lampa s náhradnými batériami, alebo náhradný zdroj svetla
• Nabitý a zapnutý mobilný telefón so SIM kartou, ktorej tel. číslo bolo uvedené v prihlasovacom formulári
• reflexné pásky, alebo blikačka
• Fľaše resp. vodný vak s objemom minimálne 1 l
• Pohár alebo hrnček s objemom minimálne 1,5 dl (odporúčame skladací/plastový, akceptujeme aj fľašu so širokým hrdlom)
• Vrecko na odpad (napr. obaly z gélov, jedla, liekov a pod.).

Odporúčaná výbava:
Všetko, čo ste zvyknutí používať na takýchto podujatiach + dobrá nálada☻
 

„Dropbagy pre R 100: možnosť dopravy na OS Medvedie 57,7 km“

Organizátor si vyhradzuje právo na zmeny organizačných pokynov.


 

BASIC INFORMATION

Klub bežcov Stropkov invites you to the second year of the ultratrail run and long-distance march Rusínska 100 and 66 in the territory of Horný Zemplín and Šariš. You are most welcome. 

Rusínka 100 with a length of 110 km with an elevation of 4275 m 

Rusínska 66, a shortened track with a length of 73 km and an elevation of 2595 m 

Date:

August 26. – 27., 2023

Presentation of participants:

Elementary School, Konštantínova 1751/64, Stropkov,

on Friday from 16:00 to 23:00
on Saturday until 6:00

Start place and time:

SNP Square, Stropkov at 7:00 (together for R100 and R66) 

Finish:

Elementary School, Konštantínova 1751/64, Stropkov

Time limit:

For R100 and R66 until August 27., 2023, 12:00 (29 hours)

Overnight accommodation:

Elementary School, Konštantínova1751/64, Stropkov – please, bring your own sleepingbag + mat

Mandatory equipment:

● 1 piece of isothermal foil
● Headlamp with spare batteries or spare lightsource
● Charged and switched on mobile phone with SIM card, the number of whichwasgiven in the application form
● Reflectivetapes or flashing safetylight
● Bottles or a waterbagwith a volume of at least 1l
● Cup or mugwith a volume of at least 1.5 dl (we recommendfolding/plastic, we also accept a bottle with a wideneck)
● Trashbag (e.g., gelspackages, food, medicines, etc.).

Recommended equipment:

Everything you are used to using at such events + good mood ☻

" Dropbags for R 100: the possibility of transport to OS Medvedie 57,7 km"

The organizer reserves the right to change the organizational instructions.