Klub bežcov Stropkov (ďalej Organizátor) spracúva osobné údaje v súlade s GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu Rady EÚ 2016/679 (ďalej len Nariadenie) a zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov (ďalej len Zákon) s platnosťou od 25.5.2018 .

 1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa

  Klub bežcov Stropkov, Kukučínova 898/6, 091 01 Stropkov, IČO: 42037603, registrovaný Ministerstvom vnútra SR č. VVS/1–900/90–28813.

 2. Osobné údaje, ktoré spracúvame

  meno, priezvisko, dátum narodenia, pohlavie, adresa (ulica, PSČ, mesto, štát), štátna príslušnosť, klub, email, telefónny kontakt, informácia o stave registrácie, dátum a čas registrácie, dátum a stav platby, pridelené štartové číslo, výsledné umiestnenie a výsledný čas účastníka, fotografie, videozáznamy, audiozáznamy.

 3. Získavanie osobných údajov

  Osobné údaje získavame priamo od dotknutých osôb prostredníctvom komunikačných nástrojov: registrácia pretekára na jednotlivé podujatia na webovej stránke organizátora www.stropkovska20.sk, marketingových správ; priama písomná, telefonická, osobná alebo elektronická komunikácia.

  Osobné údaje tretích osôb, ktoré nám poskytnete. Ak nám poskytujete osobné údaje tretích osôb (napr. registrujete na podujatie svojich priateľov, známych, …), je vašou povinnosťou informovať o tom dotyčnú osobu a zaistiť si jej súhlas s týmito podmienkami ochrany osobných údajov.

 4. Na aké účely spracúvame osobné údaje

  1. Registrácia pretekára
   Slúži najmä nato, aby sa užívateľ mohol zaregistrovať na všetky podujatia, ktoré organizujeme. Pre tento účel sú spracúvané kontaktné údaje: meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo.
  2. Účasť na podujatiach, ktoré organizujeme
   Osobné údaje pre tento účel sú spracúvané predovšetkým, aby sme komplexne zabezpečili účasť pretekára na podujatiach, na ktoré sa zaregistroval.Komplexné zabezpečenie zahŕňa:

   • Spracovanie registrácie, evidenciu platieb
   • Spracovanie a dodanie všetkých produktov a služieb, ktoré si účastník v rámci registrácie na podujatie objedná
   • Správne zaradenie v rámci disciplín a rôznych kategórií, ktoré sú súčasťou podujatia
   • Pridelenie štartového čísla
   • Príprava a spracovanie štartových a výsledkových listín
   • Meranie a vyhodnotenie dosiahnutého času a umiestnenia na Podujatiach
   • Zabezpečenie Informačného servisu registrovaným účastníkom a záujemcom o účasť na podujatiach
   • Zabezpečenie riadneho priebehu Podujatí, ochrany zdravia a majetku Účastníkov Podujatí
   • Zabezpečenie komplexnej starostlivosti o Účastníkov Podujatí na štarte, na trati a v cieli
   • Identifikácia Účastníka pre potreby zdravotnej a bezpečnostnej služby Podujatia
   • Zverejnenie štartovej a výsledkovej listiny na webovej stránke organizátora, www.stropkovska20.sk, a v ďalších elektronických a printových médiách
   • Zaslanie výsledného umiestnenia a času ako športového výkonu na poskytnuté kontaktné údaje
   • Archivácia dosiahnutých výsledkov účastníkov podujatí
   • Spracovanie a zverejnenie historických výsledkových listín podujatí
   • Štatistické účely
   • Účtovné a daňové účely
   • Plnenie ostatných zákonných povinnostíPre tento účel sú spracúvané najmä tieto osobné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, pohlavie, štátna príslušnosť, klub, email, telefónny kontakt, informácia o stave registrácie, dátum a čas registrácie, dátum a stav platby, pridelené štartové číslo, výsledné umiestnenie a výsledný čas účastníka.
  3. Starostlivosť o účastníkov podujatí:
   Ak nás kontaktujete e-mailom alebo cez kontaktný formulár s akýmkoľvek dotazom, dávate nám tak dobrovoľný súhlas, aby sme Vás mohli kontaktovať. V tomto prípade využijeme Vašu e-mailovú adresu, meno a priezvisko. V prípade potreby môžeme od Vás požadovať ďalšie osobné údaje nevyhnutné pre vybavenia Vašej požiadavky.
 5. Na akých právnych základoch spracúvame osobné údaje

  Na základe oprávneného záujmu spracúvame osobné údaje pre komplexné zabezpečenie účasti pretekára na podujatí, na ktoré sa zaregistroval.
  meno, priezvisko, dátum narodenia, pohlavie, štátna príslušnosť, klub, pridelené štartové číslo, výsledné umiestnenie a výsledný čas účastníka, obrazové a zvukové záznamy
  Plnenie zmluvy – aby sme mohli zabezpečiť zmluvné plnenie súvisiace s účasťou pretekára na podujatí, ktoré organizujeme, vrátane dodania produktov a služieb, ktoré si v rámci registrácie na podujatie pretekár objedná.
  Meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefónny kontaktŽivotne dôležitý záujem
  Na tomto základe spracúvame osobné údaje za účelom ochrany životne dôležitých záujmov účastníkov podujatí (napr. v prípade kolapsu, keď je nutný kontakt so zložkami záchranného systému), za účelom prípadnej krízovej komunikácie medzi organizátorom a účastníkom podujatia.
  Meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefónny kontakt

 6. Ako dlho spracúvame osobné údaje

  Osobné údaje sú spracovávané a uchovávané počas doby nevyhnutnej k zaisteniu všetkých práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy.
  Osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre riadne poskytnutie služieb, resp. pre splnenie všetkých našich povinností, či už tieto povinnosti vyplývajú zo zmluvy medzi nami, či zo všeobecne záväzných právnych predpisov musíme spracovávať bez ohľadu na Vami udelený súhlas na dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi či v súlade s nimi.
  Údaje získané prostredníctvom registrácie pretekára spracovávame po dobu využívania našich služieb, zvyčajne 5 rokov od poslednej registrácie užívateľa pretekára, alebo na jeho žiadosť.
  Štartové a výsledkové listiny spracúvame a uchovávame neobmedzene z historických a štatistických dôvodov.
  V prípade spracovávania osobných údajov, ku ktorým bol udelený súhlas dotknutej osoby, budú osobné údaje spracovávané spravidla po dobu 5 rokov, alebo do odvolania tohto súhlasu.
  Tento súhlas je možné odvolať zaslaním e-mailu na organizator@stropkovska20.sk.
  Všetky otázky týkajúce sa spracúvania osobných údajov nám môžete zaslať e-mailom na organizator@stropkovska20.sk

 7. Osobné údaje detí

  Ako organizátor spracúvame aj osobné údaje detí do 18 rokov, pre potreby registrácie na podujatie určené aj alebo len pre deti, spracovanie a zverejnenie štartových a výsledkových listín. Tieto osobné údaje sú spracúvané pre potreby účasti na zvolenom podujatí.

UPOZORNENIE: z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania. Neposkytnutie povinných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu.
V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov, vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste nás kontaktovali:
E-mail: organizator@stropkovska20.sk
Tel. číslo: +421 902 146 576

Vyhradzujeme si právo upraviť tieto Podmienky Ochrany osobných údajov, aby boli vždy v súlade s platnými právnymi predpismi, alebo ak dôjde k zmenám v nami ponúkaných službách. Nové podmienky ochrany osobných údajov budú pre vás platné pri najbližšej návšteve našej webovej stránky.