Rusínska 100 (R100) – Rusínska 66 (R66)

„Žŷvot bars korotkŷj, ne traťte ho nadaremno!“ 

Ultratrailový beh a diaľkový pochod o dĺžke 114 a 70 km v severnej časti Nízkych Beskýd so štartom aj cieľom v meste Stropkov.

Trasy vedú Ondavskou vrchovinou v Zemplínskej župe a pokračujú do susednej Šarišskej župy. Prechádzajú regiónom rusínskych obcí, po hranici s Poľskom a R100 sčasti prechádza chránenou krajinnou oblasťou Východné Karpaty. 

Zo zaujímavostí regiónu možno spomenúť historické sakrálne stavby „drevené kostolíky“, pamätníky a hrobové miesta padlých z I. a II. svetovej vojny, prírodné a interiérové expozície vojnovej techniky, vyhliadkové veže, pútnické miesta, množstvo národných kultúrnych pamiatok, historické objekty, objavené artefakty z histórie a iné.

Tento ročník bude na trase v znamení prírodných minerálnych prameňov v obci Šarišský Štiavnik (šťava), v obci Dubová (dubovská šťava), v obci Mikulášová (ščavica) a nad Nižnou Písanou (sírny prameň). Ďalej trasa prejde areálom Hvezdárne Roztoky, a ako po minulé roky aj po miestach z čias I. a II. svetovej vojny (Údolie smrti), obcou s dreveným kostolíkom (Šemetkovce) a misijným miestom Buková Hôrka.

Logistickým centrom, zázemím, štartom ako aj cieľom je areál ZŠ na Konštantínovej ulici v Stropkove /v susedstve Námestia SNP/. Miesto je dobrým východiskom, ako z hľadiska dopravy, tak aj doplnkových služieb pre zúčastnených. Nocľah je možné uskutočniť v priestoroch telocvične a v priľahlých ubytovacích zariadeniach mesta vo forme penziónov a hotela, prípadne zariadení susedných okresov.

Štart pretekov je o 7:00 hod. na Námestí SNP.
Časový limit na celé preteky je 28 hod.

Doprava do centra pretekov je len formou autobusovej dopravy, resp. individuálnou osobnou dopravou. Železničné spojenie v regióne nie je.

Trasa R100 vedie v prevažnej väčšine po značených turistických trasách. So začiatkom v meste Stropkov, pokračuje cez obec Baňa, ďalej pokračuje do obce Šarišský Štiavnik, kde pretína medzinárodnú cestu E371 a prechádza areálom bývalých kúpeľov, následne sa trasa napojí na časť cesty SNP a pretne Horu Makovica s pamätníkom sv. Floriána, ďalej do obce Dubová. Pokračuje do obce Mikulášová, následne pretína v obci Vyšný Mirošov cestu I.tr 77, odtiaľ cez kataster obce Roztoky v mieste hvezdárne, následne roztockým okruhom cez zaniknutú obec Kuchtovce do severnej časti obce Kečkovce. Odtiaľ smerom k hranici s Poľskom a odklon od hranice smerom do obce Svidnička. Pokračuje do obce Kružlová, potom okolo vyhliadkovej veže v Údolí smrti, cez areál historického židovského cintorína nad obcou Ladomírová, následne do obce Ladomírová a prechodom cez cestu E371, pokračuje cez obec Šemetkovce s dreveným kostolíkom, odtiaľ smerom do Bukoviec prechodom cez misijné miesto Bukovú Hôrku a záverečná časť do zázemia ZŠ Konštantínova Stropkov.

Trasa R66 sa odkláňa v mieste Makovické sedlo, smerom k obchádzke obce Jurková Vôľa, prechodom cez cestu I/77 do obce Nižná Jedľová a pod kótou Rohuľa sa spája s trasou R100 a spoločne končí v zázemí v Stropkove.

Trasy v malej miere kopírujú a pretínajú hlavné komunikácie a minimálne trasujú po cestách II. a III. triedy a po miestnych komunikáciách. Kolízia s automobilovou dopravou je prechodom medzinárodnej cesty E371 v obci Šarišský Štiavnik a v obci Ladomírová, potom R100 pretne cestu I. triedy 77 v obci Vyšný Mirošov a R66 I/77 za obcou Jurková Vôľa.

Servis vo forme kontrol je vykonávaný na miestach s možnosťou odklonu od trasy a v čo najmenšom počte. Ako kontrolné stanovište sa využívajú aj občerstvovacie stanice. Tajné kontroly na trase nie sú.

Občerstvovacie stanice sú situované pri trase, prevažne na miestach dostupnosti jednoduchšej dopravy komodít a v počte a v ponuke zodpovedajúcej charakteru pretekov.

Celá filozofia pretekov je ponímaná ekologicky a využívajú sa všetky dostupné formy eliminácie záťaže na životné prostredie.