I. PODMIENKY ÚČASTI

1.) Podujatia Rusínska 100 a 66 sa môže zúčastniť iba osoba s minimálnym vekom 18 rokov (t.j. osoba, ktorá najneskôr deň pred štartom dovŕšila vek 18 rokov).

Osobe vo veku od 15 do 17 rokov bude štart umožnený len vo výnimočnom prípade a to po individuálnom posúdení. Taká osoba sa na prezentáciu dostaví spolu s rodičom / zákonným zástupcom, ktorý v prítomnosti organizátora podpíše súhlas so štartom neplnoletého účastníka na Rusínskej 100 alebo 66 a organizátor svojim podpisom na tom istom mieste odsúhlasí štart neplnoletej osoby.

2.) Podujatia Rusínska 100 a 66 sa môže zúčastniť iba osoba prihlásená prostredníctvom prihlasovacieho on-line formulára (nie je možné sa prihlásiť priamo na mieste štartu), ktorá bola zaradená do štartovnej listiny uverejnenej na webovej stránke www.stropkovska20.sk a uhradila štartovné.

3.) Účasť na podujatí Rusínska 100 a 66 je dobrovoľná a na vlastné riziko. Organizátori nezodpovedajú za škody vzniknuté účastníkom ani nimi spôsobené.

4.) Maximálny počet účastníkov Rusínska 100 je 100.

Maximálny počet účastníkov Rusínska 66 je tiež 100.

5.) Storno účasti: Informáciu o stornovaní prihlášky na Rusínsku 100 a 66 je potrebné oznámiť prostredníctvom e-mailu na adresu organizator@stropkovska20.sk minimálne 14 dní pred konaním podujatia. Zaplatené štartovné sa vracia v plnej výške. Storno účasti oznámené ústnou formou resp. prostredníctvom telefonického hovoru alebo prostredníctvom sociálnej siete nie je akceptované!!!

Po tomto termíne (14 dní pred konaním podujatia) si organizátor uplatňuje storno poplatok zodpovedajúci dátumu oznámenia neúčasti (13 až 8 dní pred štartom vo výške 50%, 7 až 3 dni pred štartom vo výške 75%, 2 až 0 dní pred štartom je storno poplatok vo výške 100%).

Zaplatené štartovné môže byť prenesené na iného účastníka. Toto treba organizátorovi taktiež oznámiť písomne prostredníctvom e-mailu na adresu organizator@stropkovska20.sk v stanovenej lehote 14 dní pred konaním podujatia.

V prípade vyššej moci /pandémia a i./ sa vráti všetkým účastníkom plná výška štartovného.

6.) Pred štartom je každý účastník povinný absolvovať prezentáciu na stanovenom mieste, kde preukáže svoju totožnosť dokladom a kde dostane štartové číslo, itinerár, mapu trasy a ďalšie inštrukcie.

7.) Zľava na štartovnom:

8) Organizátor si vyhradzuje právo odmietnuť registráciu účastníka s udaním alebo bez udania dôvodu.

 

II. POVINNÁ VÝSTROJ

1.) Každý účastník podujatia Rusínska 100 a 66 musí mať so sebou všetky položky povinného výstroja počas celého trvania podujatia (t.j. od štartu až do ukončenia účasti v cieli alebo na inom mieste na trase podujatia). V prípade zistenia chýbajúceho povinného výstroja nebude účastníkovi povolený štart.

2.) Súčasťou povinného výstroja je:

3.) Kontrola povinného výstroja môže byť vykonaná pred štartom, ale aj počas podujatia na ktoromkoľvek mieste trasy organizátorom alebo ním povereným dobrovoľníkom.

 

III. PRIEBEH PODUJATIA

1.) Prezentácia účastníkov sa bude konať v piatok 23.08.2024 v telocvični ZŠ Konštantínová ul. Stropkov od 16:00 do 23:00 hod. a v sobotu 24.08.2024 do 6:00 hod.

2.) Štart Rusínskej 100 a 66 je spoločný – 24.08.2024 o 07:00 hod.

3.) Trasy Rusínskej 100 a 66 vedú po značených turistických chodníkoch a vlastnom značení.

4.) Nosenie výstroja bežca inou osobou je striktne zakázané!

5.) Osobná pomoc účastníkovi (napr. zo strany rodinných príslušníkov, priateľov, …) je tolerovaná iba na kontrolných stanovištiach a občerstvovacích staniciach.

6.) V záujme ochrany zdravia účastníkov majú prítomní zdravotníci v prípade zdravotných komplikácii, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť, zdravie alebo život účastníka, právo rozhodnúť o ukončení jeho účasti na pretekoch (alebo o jej prerušení na nevyhnutný čas). V takomto prípade je účastník povinný podriadiť sa tomuto rozhodnutiu.

7.) V prípade predčasného ukončenia účasti na podujatí mimo obsadeného kontrolného stanovišťa je účastník povinný informovať organizátora podujatia telefonicky alebo prostredníctvom SMS správy. V prípade nedostupného signálu na mieste tak účastník musí urobiť pri prvej možnej príležitosti. Kontaktné tel. číslo organizátora podujatia bude uvedené na štartovom čísle a v informačnom letáku.

8.) Účastník je povinný poskytnúť pomoc inému účastníkovi v núdzi!!!

9.) V prípade zistenia okolností, ktoré by ohrozovali život, alebo zdravie účastníkov na trase podujatia, je účastník povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť organizátorovi podujatia.

10.) Z dôvodu bezpečnosti účastníkov si organizátor podujatia vyhradzuje právo zmeny trasy, časových limitov kontrolných stanovíšť a programu podujatia alebo úplného zrušenia podujatia bez nároku na vrátenie štartovného.

 

IV. KONTROLNÉ STANOVIŠTIA NA TRASE, KONTROLA DODRŽIAVANIA TRASY, PENALIZÁCIA, DISKVALIFIKÁCIA, PROTEST

1.) Na trase podujatia budú umiestnené kontrolné stanovištia (obsadené organizátormi podujatia resp. nimi poverenými dobrovoľníkmi) na miestach, o ktorých sú účastníci informovaní prostredníctvom webovej stránky Rusínskej 100 a 66.

2.) Pred príchodom na každé kontrolné stanovište je účastník podujatia pre potreby kontroly povinný viditeľne umiestniť štartové číslo. Ku stanovišťu kontroly, ktoré je súčasťou občerstvovacej stanice účastník pristupuje ihneď pri príchode na kontrolné stanovište (občerstvovaciu stanicu), t.j. nie pri odchode z neho alebo až po občerstvení. V cieli zaznamenajú organizátori výsledný čas týmto istým spôsobom.

3.) Okrem hlavného časového limitu pre dokončenie celej trasy  Rusínskej 100 (28 hodín) sú na trase určené čiastkové limity na určených kontrolných stanovištiach. V prípade nedodržania časového limitu na jednom z týchto stanovíšť účasť na podujatí končí, účastník však môže pokračovať na trase mimo podujatie.

4.) Účastník, ktorý prejde všetkými kontrolnými stanovišťami s dodržaním ich časových limitov a dorazí do cieľa v určenom celkovom časovom limite 28 hodín, obdrží v cieli diplom ako potvrdenie o úspešnom absolvovaní Rusínskej 100 a 66.

5.) Jedna chýbajúca kontrola bude penalizovaná pripočítaním 3 hodín k celkovému času. V prípade, že celkový čas spolu s touto penalizáciou prekročí časový limit pre celú trasu, následkom je DNF – účastník podujatie nedokončil.

6.) Dve a viac chýbajúcich kontrol má za následok diskvalifikáciu účastníka – DSQ.

7.) Odmietnutie pomoci inému účastníkovi podujatia v prípade núdze, fyzická či slovná inzultácia alebo ohrozovanie organizátorov a dobrovoľníkov, odmietnutie kontroly povinnej výbavy, chýbajúca položka povinnej výbavy (čelová lampa, mobilný telefón, izotermická fólia, fľaše resp. vodný vak s obsahom minimálne 1 l) má za následok diskvalifikáciu účastníka – DSQ.

8.) Úmyselné skracovanie trasy, použitie dopravného prostriedku a akékoľvek iné spôsoby podvádzania majú za následok diskvalifikáciu a zároveň aj dištanc zo všetkých ďalších ročníkov.

9.) Penalizácia alebo diskvalifikácia bude uplatnená v mieste cieľa, zo zdrojov informácií kontrolných stanovíšť po konzultácií s organizátorom podujatia.

10.) Protest proti možným problémom v organizácii alebo priebehu podujatia bude možné podať v cieli najneskôr do 1 hodiny po skončení celkového časového limitu podujatia (t.j. do 25.08.2024, 12:00 hod.). Protest podáva účastník osobne u organizátora podujatia. Podmienkou podania protestu je uhradenie kaucie 20 EUR. V prípade uznania protestu organizátorom podujatia bude kaucia 20 EUR vrátená účastníkovi, v prípade neuznania protestu kaucia prepadá v prospech organizátora podujatia.

V. OCHRANA PRÍRODY

1.) Každý účastník podujatia si musí byť vedomý, že sa bude pohybovať aj v prostredí CHKO Východné Karpaty, na hranici územia s 5. stupňom ochrany a je povinný dodržiavať legislatívu SR, menovite Zákon č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny.

2.) Účastníci podujatia sa musia správať ohľaduplne k prírode, nesmú zbytočne vybočovať zo značených turistických chodníkov a ciest, ktorými trasa Rusínskej 100 a 66 prechádza.

3.) Účastníkom je prísne zakázané odhadzovať odpadky mimo organizátormi obsadené kontrolné stanovištia alebo verejné odpadové nádoby či kontajnery. Vedomé odhadzovanie odpadkov mimo organizátormi obsadené kontrolné stanovištia alebo verejné odpadové nádoby či kontajnery má za následok diskvalifikáciu účastníka – DSQ.